Qüestions acadèmico-administratives

Inici / ACTE Tutor / Consultes / Qüestions acadèmico-administratives

El meu estudiant té dubtes sobre si podrà passar de curs

Per poder continuar els mateixos estudis iniciats a la Universitat Pompeu Fabra, els estudiants de primer curs han de superar durant el primer any acadèmic dels estudis el 50% dels crèdits de què consta el curs. Per accedir a un curs posterior, els estudiants han d'haver superat com a mínim el 66% dels crèdits corresponents al curs precedent i haver superat completament els crèdits corresponents a dos cursos anteriors a aquest.

Articles 2  de la Normativa del règim de progressió en els estudis i permanència dels estudis de grau

Quantes convocatòries tenen els alumnes de cada assignatura?

Els estudiants disposen de quatre convocatòries d'avaluació ordinàries per a la superació d'una assignatura. Exhaurides les quatre convocatòries, els estudiants poden sol·licitar una cinquena convocatòria d'avaluació extraordinària.

Article 10 de la Normativa acadèmica dels ensenyaments de grau

L'estudiant es vol matricular a temps parcial. Com i on sol·licitar-ho?

Per estudiar a temps parcial, l'estudiant pot presentar una sol·licitud al Punt d’Informació a l’Estudiant (PIE) la primera setmana després de matricular-se. Per demanara els estudia a temps parcial, l'estudiant haurà de complir uns criteris concrets, com ara treballar a temps parcial, tenir algun tipus de discapacitat o ser més gran de 50 anys. 

El termini per demanar els estudis a temps parcial és el moment de la matriculació del primer curs, quan l'estudiant és nouvingut.  La matrícula parcial consta d'un màxim de 35 crèdits per curs. S'ha de tenir en compte que per assolir la continuïtat a primer curs, caldrà que l'estudiant superi el 50% del primer curs en dos cursos acadèmics. 

Articles 4 i 5  de la Normativa sobre la regulació de la modalitat de dedicació a l'estudia a temps parcial

Si l'estudiant vol canviar d'estudis, què ha de fer?

Qualsevol estudiant que iniciï uns estudis i vulgui canviar a uns altres ha de tornar a demanar plaça a l'oficina de preinscripció universitària, o bé sol·licitar l'admissió per a estudiants amb estudis universitaris iniciats. 

Per sol·licitar aquesta última, caldrà tenir reconeguts o convalidats un mínim de 30 crèdits en els estudis als quals es vol ser admès, haver superat el 50 % dels crèdits de què constava el primer curs dels estudis, no tenir en l'expedient acadèmic cap assignatura matriculada i no superada en la qual s'hagin consumit cinc convocatòries i que manquin un mínim de 60 crèdits per a la finalització dels estudis a la Universitat Pompeu Fabra.

El procés d'admissió es realitzarà d'acord amb els principis d'igualtat, mèrit i capacitat. 

Articles 2 i 3 de la Normativa d'admissió d'estudiants amb estudis universitaris iniciats

Quan i on es pot sol·licitar la transferència i reconeixement de crèdits?

El reconeixement de crèdits consisteix en l'acceptació per part de la Universitat Pompeu Fabra dels crèdits que, havent estat obtinguts en uns estudis oficials, en la mateixa o en una altra Universitat, són computats en estudis diferents a efectes d'obtenir un títol oficial. La transferència de crèdits consisteix en la inclusió en l'expedient acadèmic de l'estudiant dels crèdits obtinguts en estudis oficials cursats amb anterioritat, a la UPF o en una altra universitat, que no hagin conduït a l'obtenció d'un títol oficial.

Per sol·licitar la transferència o reconeixement de crèdits cal omplir el següent formulari i presentar-lo al Punt d'Informació de l'Estudiant (tràmit presencial)

Articles 7 i 8 de la Normativa acadèmica dels ensenyaments de grau

Es reconeixen crèdits per realitzar altres activitats universìtàries?

Sí. La Universitat reconeix crèdits per la participació en activitats universitàries de tipus cultural, esportiu, de representació estudiantil o de solidaritat i cooperació. Tenen el caràcter d'activitats universitàries aquelles activitats que ofereixi la UPF o bé activitats organitzades per centres i organismes universitaris vinculats a la UPF  i a les quals s'atorgui expressament la qualitat d'activitat amb reconeixement en crèdits. Les activitats ofertes directament per la UPF són d'1, 2 o 3 crèdits. 

Articles 3, 4 i 7 de la Normativa de reconeixement en crèdits d'activitats universitàries

També es reconeixen crèdits per la formació cursada i superada de llengües impartides pel Programa d'Ensenyament d'Idiomes (PEI) de la UPF o per altres institucions d'ensenyament d'idiomes reconegudes per la UPF. En el cas de les llengües, el màxim de crèdits reconeguts pot arribar fins a 6.

Articles 2 i 3 de la Normativa de reconeixement acadèmic en crèdits per aprenentatge de llengües en els estudis de grau

Es poden adaptar assignatures per a estudiants amb alguna discapacitat?

Sí. L'adaptació curricular consisteix en la creació d'una assignatura amb un valor acadèmic igual en crèdits i de contingut, habilitats i competències equivalents a aquella que l'estudiant afectat per una discapacitat no pugui superar. L'estudiant pot demanar l'adaptació curricular d'una assignatura quan el tipus o grau de discapacitat per la qual està afectat no li permet l'aprenentatge i la superació d'aquesta i quan no hagi completat l'avaluació continuada ni s'hagi presentat a l'avaluació final.La poden sol·licitar els estudiants afectats per un grau de discapacitat física, sensorial o psíquica, reconegut per l'autoritat competent, igual o superior al 33% i que estiguin cursant estudis de grau, màster o doctorat.

L'adaptació curricular no pot superar en cap cas el 15% dels crèdits del pla d'estudis, exigibles per obtenir la titulació. 

Articles 3, 4 i 5 de la Normativa sobre adaptació curricular dels estudis

 
 
ACTE Acció tutorial Universitat Pompeu Fabra Gobierno de España. Ministerio de educación, cultura y deporte. Secretaría de estado de cultura.

Projecte CAIE051, financiado por el ministerio de Educación en el marco de Desarrollo de proyectos y acciones
orientadas a la mejora de la atención integral y empleabilidad de los estudiantes universitarios.

Copyright 2012  Universitat Pompeu Fabra