Curs d’Introducció a la Universitat

Inici / ACTE projecte / Projectes vigents / Curs d’Introducció a la Universitat

La construcció de l’Espai Europeu d’Ensenyament Superior (EEES) ha suposat un canvi d’enfocament dels models d’ensenyament-aprenentatge. En aquest marc, la UPF ha considerat necessari atendre també al procés d’incorporació i adaptació de l’alumnat a la Universitat. 

La superació del primer curs és sovint un condicionant i referent del futur rendiment acadèmic dels estudiants. L’aplicació d’estratègies que facilitin l’adaptació dels estudiants a aquest nou context ha esdevingut, en el context de la UPF, un referent en el desenvolupament d’habilitats bàsiques dels estudiants per a un funcionament òptim al llarg dels seus estudis universitaris. 
 
Per aquest motiu, des del vicerectorat de Docència i Ordenació Acadèmica, es va plantejar la voluntat de dissenyar un curs específic sobre aspectes introductoris, adaptats al context de la UPF: el Curs d’Introducció a la Universitat (CIU). 

El CIU és una evolució de les sessions de benvinguda que la UPF organitzava des del 1995. El Curs és ara un itinerari formatiu integrat en el marc d’una assignatura del Pla d’Estudis al voltant dels següents eixos:

  • Competències contextuals
  • Competències metodològiques 
  • Competències informacionals i informàtiques 
 
Pel que fa als aspectes esmentats, en finalitzar el Curs d’Introducció a la Universitat l’estudiant hauria de demostrar haver assolit les competències següents: 
  • Coneixement de les característiques generals de la Universitat, la seva organització, òrgans de govern i estructura i dels diferents Serveis que la UPF posa a l’abast de l’alumnat. 
  • Comprensió de l’estructura dels estudis universitaris. 
  • Habilitats informacionals i informàtiques específiques necessàries per a estudiar a la Universitat. 
  • Aproximació a les especificitats de la normativa acadèmica i estructura dels Plans d’Estudi. 
  • Identificació de les metodologies docents en el context universitari i les específiques de la UPF. 
  • Familiarització amb les eines i recursos informatius, formatius i de gestió que la UPF posa a l’abast de l’estudiant.

Mòdul: introducció a les característiques i estructura de la Universitat

1. Característiques generals de la universitat

Què és la Universitat? Orígens de la Universitat Pompeu Fabra. Òrgans de govern: Claustre, Consell de Govern, Consell de Direcció, Junta de Centre, Consell de Departament). Estructura i càrrecs acadèmics: Rector, vicerector, degà, director d’escola, director de departament. Comunitat Universitària: professors, investigadors, personal d’administració i serveis. Consell Social i Síndic de Greuges. 

Servei d'Atenció a la Comunitat Universitària (SACU). Idiomes UPF, Oficina d’Inserció Laboral (OIL). Activitats solidàries, socials, culturals i esportives: possibilitat de reconeixement acadèmic. Participació en la vida universitària: modalitats previstes a la UPF, Consell d’estudiants, tipus d’associacions, ajuts a l’activitat estudiantil. Vida universitària a la UPF.
 

2. Estructura dels estudis universitaris

Què és l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES)? Estructura dels estudis en l’EEES: el grau i el postgrau. Les assignatures bàsiques, obligatòries i optatives. El pla docent. Els crèdits de lliure disposició. El concepte de crèdit ECTS i la repercussió en la dedicació docent. Els programes de mobilitat intrauniversitària i interuniversitària. Els programes Sèneca, Erasmus i d’intercanvi amb universitats no europees. El pràcticum i les estades a institucions externes. El treball fi de grau. Pla d’Acció pel Multilingüisme (PAM).

Mòdul: normativa acadèmica, pla d’estudis i metodologia docent

4. Normatives acadèmiques 

Convocatòries d’examen: terminis i reclamacions. Els conceptes de permanència i progressió: la seva regulació. Característiques de la cinquena convocatòria. L’anulació de convocatòries. La normativa de dedicació a temps parcial. 
 

5. Metodologia docent a l’EEES

Les diferents metodologies docents a l’EEES. Les activitats en grup gran i grup petit. Què significa el treball del seminari? L’avaluació continuada i l’examen final. El pla docent com a instrument de referència per a l’organització de l’aprenentatge i de l’avaluació. La importància del treball regular en front de l’avaluació final. El Pla d’Acció Tutorial a la UPF (ACTE). Tècniques d’estudi adequades als estudis universitaris. L’aplicació de la metodologia docent a l’estudi específic. 

6. Estructura del pla d’estudis 

Com s’estructuren les assignatures del pla d’estudis. La formació bàsica i les assignatures obligatòries. Els itineraris i la mobilitat. Els intercanvis amb altres universitats. Característiques del pràcticum. L’avaluació. Les sortides professionals.

7. Les activitats docents en l’EEES

Simulació del treball en grup petit (20-25 estudiants) per explicar com funcionen els seminaris en el nou plans d’estudis. Cal triar un tema que els estudiants puguin desenvolupar en aquest entorn i adaptat a la titulació. 
 

8. L’avaluació en l’entorn de l’EEES

Activitat de treball en grup petit per permetre que els estudiants entenguin els diferents tipus d’avaluació (examen escrit de continguts, presentacions orals, lliurament de treballs) i com es realitzarà el procés d’avaluació.

Mòdul: competències informacionals i informàtiques

9. Com moure’t per la Biblioteca i les TIC 

Per a què serveixen les competències informàtiques i informacionals (CI2). Què t’identifica com a membre de la comunitat universitària: el carnet de l’estudiant UPF. Com moure’s pels espais físics. La Biblioteca, les TIC i tu: serveis i recursos. Fer un bon ús de l’espai és cosa de tots. Com moure’s pels espais virtuals. Com accedir als recursos informàtics. Què és el Campus Global i què hi podem trobar. Aula Global: espai virtual d’aprenentatge. Secretaria acadèmica: com fer tràmits i gestions acadèmiques. 
 

10. Aules informàtiques, correu electrònic, serveis per a dispositius personals i serveis de préstec

Aules informàtiques: horaris, ubicació, programari, espai de disc, normativa, etc. Imprimir des de les aules. Correu electrònic. Creació de documents PDF. Acreditació en competències TIC (ACTIC). Punt d’Atenció TIC. WIFI-Eduroam. Impressores per IP. Espai de disc: accés des de fora de la Universitat. Aplicació “UPF Qualificacions” Certificats del carnet d’estudiant UPF. Servei de préstec d’ordinadors portàtils. Curs d’Introducció a la Universitat 2012-2013.

 

11. Com trobar els recursos d’informació necessaris per a les assignatures

La informació: què i on buscar. El catàleg: contingut i estratègies bàsiques de recerca. La bibliografia recomanada. Localització dels documents al prestatge. El préstec de documents. Reserves i renovacions. 
 

12. L’elaboració dels treballs acadèmics

La formulació del treball. La contextualització del tema: cerca a fonts d’informació general. La justificació de l’elecció del tema. Parts del treball: introducció, cos, conclusions i bibliografia. La citació del bibliografia: estils de citacions i gestors de bibliografies. 
La localització de la informació: revistes, llibres, audiovisuals. Trobar articles de revista i notícies d’actualitat: el metacercador i les principals bases de dades temàtiques. Trobar recursos a Internet: les guies temàtiques i els principals cercadors. L’avaluació de la qualitat dels recursos trobats. Els drets d’autor: com evitar la còpia i el plagi.
 
 
ACTE Acció tutorial Universitat Pompeu Fabra Gobierno de España. Ministerio de educación, cultura y deporte. Secretaría de estado de cultura.

Projecte CAIE051, financiado por el ministerio de Educación en el marco de Desarrollo de proyectos y acciones
orientadas a la mejora de la atención integral y empleabilidad de los estudiantes universitarios.

Copyright 2012  Universitat Pompeu Fabra