Projectes previs

Inici / ACTE projecte / Projectes previs

Projectes prèvis

A través del conveni de col·laboració amb la Direcció General de Formació i Orientació Universitària del Ministeri d’Educació, aquest va contribuir amb 30.000 euros a la implementació i impuls dels programes de tutories durant el curs 2010-2011 a les Facultats d’Humanitats i la Facultat de Comunicació.

Abandonament dels estudis

Com a factors que influeixen en l’abandonament dels estudis, tenim els factors socials i d’entorn de l’alumne i els factors psicoafectius.

L’objecte d’aquest estudi van ser estudiants de la UPF que no es van matricular durant el curs 2008-2009, encara que sí que ho van fer durant el curs 2007-2008, exceptuant els estudiants que han acabat la carrera. Per tant només s’ha estudiat l’abandonament d’un curs. En l’informe es distingeix entre els estudiants que no continuen els estudis perquè no han aconseguit els crèdits necessaris (un 15,5% dels estudiants de primer) i els estudiants que van abandonar els estudis voluntàriament (11,1%). Els motius d’abandonament s’agrupen en tres tipus: socioeconòmics, personals i institucionals.
 
 Estudi complet

Estudi d'impacte del Curs d'Introducció a la Universitat (CiU)

 
Objectius
Entre els objectius previstos en el projecte d'anàlisi de l'Impacte del Curs d'Introducció a la Universitat de la UPF, al voltant dels quals s'ha dissenyat aquest espai web , es troben els següents :
 
Identificar models externs de referència i bones pràctiques
  • Recollida d'evidències documentals i experiències d'altres contextos que completin i millorin l'itinerari formatiu d'Introducció a la Universitat .
  • Anàlisi d'avantatges i aspectes a considerar , i models didàctics de tutorització institucional per als alumnes universitaris de primer curs (grau).

 

Millorar la qualitat del programa objecte de l'estudi
  • Ajust del model docent del curs a partir de les evidències identificades.
  • Redisseny del programa i de les activitats d'ensenyament -aprenentatge de cara a la consecució de competències .
  • Adaptació a les necessitats específiques de cada titulació.
Difondre l'experiència i els resultats del projecte
  • Difusió d'un model potencialment transferible a altres contextos.

 Sistemes d'acollida de nous estudiants

Estudi ECTS

Els estudis de Traducció i Interpretació, Ciències Polítiques, Dret i Economia han realitzat, sota la coordinació del CQUID, estudis de qualitat pedagògica en relació als plans d'estudi. Aquests estudis han consistit a analitzar l'acompliment dels crèdits ECTS per part dels estudiants en relació amb els indicats en els plans d'estudi i la coherència entre competències, avaluació i aprenentatge.

Col·lecció d'estudis

 
 
ACTE Acció tutorial Universitat Pompeu Fabra Gobierno de España. Ministerio de educación, cultura y deporte. Secretaría de estado de cultura.

Projecte CAIE051, financiado por el ministerio de Educación en el marco de Desarrollo de proyectos y acciones
orientadas a la mejora de la atención integral y empleabilidad de los estudiantes universitarios.

Copyright 2012  Universitat Pompeu Fabra